Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Personvern i Østfold kollektivtrafikks tjenester

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg.

Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å reise med oss. Du kan reise anonymt dersom du ønsker det.

 

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

 

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du registrer hos oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvor lenge vi lagrer opplysningene finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Personopplysningsloven på lovdata.no

 

Mer om hvordan vi behandler personvernet ditt

 

Behandlingsansvarlig

Østfold kollektivtrafikk, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med oss og bruker våre tjenester.

Østfold kollektivtrafikk behandler personopplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven.

I behandlingen av personopplysninger bruker Østfold kollektivtrafikk databehandlere innenfor områdene IT-drift og support, inkasso, IT-utvikling, vektertjenester i billettkontroll ol. samt tjenester innen fakturering og inndrivning. Noen av Østfold kollektivtrafikks databehandlere benytter seg av skytjenester, men behandlingen vil foregå innenfor EU/EØS. Alle opplysninger som kan knyttes til deg krypteres, og krypteringsnøkkelen gjøres utilgjengelig for den aktuelle databehandler.

Reiser du med eller bruker tjenestene til andre selskap vi samarbeider med, blir dette selskapet ansvarlig for dine personopplysninger.

 

Rettighetene dine

Østfold fylkeskommune har et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Etter personopplysningsloven og GDPR artikkel 15-22 har du rett til:

 • innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
 • å kreve at opplysningene om deg, som er feil, blir rettet.
 • å kreve at opplysningene om deg blir slettet dersom du trekker samtykke til behandling, eller at Østfold kollektivtrafikk ikke har rettslig grunnlag for videre behandling. Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester, men du kan fortsatt reise med oss.
 • å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger hvis du for eksempel mener de er uriktige. Dette kan du gjøre frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige. Du har også rett til å be om at personopplysningene blir lagret til du har fått avgjort et rettskrav.
 • å få opplysningene dine overført på et maskinlesbart format til en ny behandlingsansvarlig, dersom du for eksempel flytter ut av Østfold.

 

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Du kan også ta kontakt på vårt kundesenter. Av hensyn til personvernet, får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din.

I tillegg til de registrerte personopplysninger har du rett til å be om innsyn i følgende:

 • Formålene med behandlingen.
 • Hvilken type personopplysninger som behandles.
 • Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner.
 • Dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden.
 • Retten til å anmode den behandlingsansvarlige om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling.
 • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet.
 • Dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den som er registrert, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra.
 • Forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering og relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte.

Du kan be om innsyn via kundesenteret eller per post.

Kontaktinformasjon til kundesenteret

Postadresse hvis du vil sende forespørsel om innsyn per post:

Østfold kollektivtrafikk

Postboks 220

1702 Sarpsborg

 

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med Viken fylkeskommunes personvernombud. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

 

Konsekvensene for dine rettigheter og friheter

Behandlingen har liten innvirkning på ditt personvern. Som kunde kan du alltid reise anonymt med oss og vi behandler dine opplysninger for og gi deg ønskede tjenester og følge opp vår transportavtale med deg. Det behandles som hovedregel ikke noen sensitive opplysninger med unntak om saker for skoleskyss.

Opplysningene sendes inn og videreformidles via sikret linje og lagres med begrenset tilgang. Det er utarbeidet rutiner for ulike behandlinger av personopplysninger for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.