Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Videregående skole

Skoleskyss i videregående skole

Elever i videregående skole i Østfold kan få gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport.

Elevene må selv søke om skoleskyss når de har fått beskjed om inntak til videregående opplæring.

Fra i høst kan elevene få skysskortet som en bussbillett i ØstfoldBillett-appen.

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Er du elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole/utplasseringssted som avgjør om du har rett til skoleskyss. Avstanden beregnes automatisk på fylkeskommunens elektroniske kart, levert av Statens kartverk.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.

 

Husk å søke om skoleskyss - hvert år

Alle elever i videregående skole, både gamle og nye, må selv søke om gratis skoleskyss.

For at din skoleskyss skal være klar til skolestart, må du søke så fort som mulig etter det andre inntaket, når du vet hvilken skole du skal gå på.

Søkeportalen beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand. Privat oppmåling godtas ikke.

 

Søk_knapp.png

NB! Vi anbefaler å benytte PC når man registrerer seg i søkeportalen første gang.

 

Unntak:

Hvis du er utplassert som en obligatorisk del av undervisningen, eller du har en funksjonsnedsettelse for en kortere eller lengre periode, så skal du ikke søke.  Skolen søker på dine vegne.

Du kan også søke om unntak fra 6 km–regelen ved spesielle behov. Du må da ta kontakt med skolen.

 

Elevens bosted

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret.

Det er elevens bostedskommune som er avgjørende for hvilket  av Vikens tre kollektivselskap som forvalter skoleskyssen.  

Østfold kollektivtrafikk har ansvar for kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

Om skoleskyssen

Østfold kollektivtrafikk tilbyr skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider med rimeligste rutegående, offentlige transportmiddel.

Eleven kan vanligvis ikke kreve skyss helt fra hjemmet, men må regne med en rimelig gangavstand mellom hjem og nærmeste holdeplass eller oppsamlingsplass. For videregående elever i Østfold er rimelig distanse satt til 6 kilometer. 

Elevens samledes reise- og ventetid bør ikke overstige 20 timer per uke (2 timer hver vei). Dersom reisetiden blir for lang, må innlosjering vurderes av elev/foresatte. 

 

Tilrettelagt skoleskyss

Elever som har en funksjonsnedsettelse, midlertidig sykdom eller skade tilbys tilrettelagt skyss til og fra skolen uavhengig av avstand. 

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent. Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

 

Skoleplass utenfor Østfold? 

Elever som har bostedsadresse i Østfold, men som skal gå på skole utenfor Østfold, må benytte dette skjemaet ved søknad om skyss. 

Dette gjelder også elever som bor på institusjon. 

 

Begrensninger i skyssansvaret

Fylkeskommunens transportansvar er begrenset til å tilrettelegge for skyss mellom hjem og skole. Skyss til fritidsaktiviteter, trening, støttekontakt eller lignende faller utenfor fylkeskommunens skyssansvar. Det kan tilrettelegges for skyss til avlastningshjem etter søknad vedlagt vedtak fra elevens hjemkommune.

 

Spørsmål om skoleskyss

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ringe oss på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du har spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker. Du kan også sende en e-post til skoleskyss.okt@ofk.no.

 

Klage på skoleskyss

Du kan klage på vedtaket dersom du har fått avslag på søknaden om skoleskyss. Klagen sendes til Østfold kollektivtrafikk, som tar en ny vurdering av søknaden. Dersom du ikke får medhold i klagen, blir den sendt videre til fylkeskommunens klagenemnd.

Lover og retningslinjer for skoleskyss

Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Østfold ser du her.

Veileder for skoleskyss i videregående.

Opplæringsloven regulerer retten til skoleskyss.

Retten til skyss Udir-2-2019.