Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Skole- og spesialskyss i Østfold og personvern

Dersom du har søkt om skoleskyss trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg og følge opp/administrere tjenesten som blir levert.

Østfold kollektivtrafikk får overført personopplysninger om deg fra de lokale skolekontorene, som gjør dette på vegne av eleven/foresatt.

Østfold kollektivtrafikk behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR).

Denne informasjonen vil også fremgå av vedtaksbrevet.

 

Dette behandler vi:

Kundeopplysninger: 

Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsnummer, som brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport. Dersom du søker skyss av medisinske grunner behandler vi også relevante helseopplysninger du har oppgitt.

Reiseopplysninger ved ordinær skoletransport: 

Dette er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt.

Reiseopplysninger ved spesialskyss: 

Opplysninger knyttet til tid og sted for henting.

 

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne fatte og gjennomføre vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven og har hjemmel i opplæringsloven. Det behandles ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig, og du kan i stedet velge å reise anonymt med Østfold kollektivtrafikk for egen regning.

 

Formål

Østfold kollektivtrafikk behandler personopplysningene for å kunne fatte vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven, og for å kunne følge opp tjenesten overfor elever som er berettiget til spesialskyss.

 

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med vedtak og administrasjon av skoleskyss. Østfold kollektivtrafikk kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen. I tillegg får transportøren tilgang til nødvendige personopplysninger for å gjennomføre oppdraget.

Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Opplysningene dine vil også kunne bli videresendt til klageorgan i forbindelse med en eventuell klage.

 

Dine rettigheter ved behandlingen

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg, og til å få flyttet over opplysninger til ny behandlingsansvarlig. Du har også rett til å be om begrenset behandling til påståtte feilaktige opplysninger er rettet.

Du har av grunner knyttet til din særlige situasjon rett til å komme med innsigelse mot behandlingen, men det vil medføre at vi ikke kan tilby spesialskyss. Vi kan i stedet iverksette ekstra informasjonstiltak knyttet til tilgang til opplysningene og innsyn

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Østfold kollektivtrafikks tjenester 

 

Lagring og sletting

  • Kundeopplysningene om deg blir lagret i inntil ett år, etter at din rettighet til skoleskyss har opphørt, på grunn av rapporteringsplikten til Østfold fylkeskommune.
  • Dersom du får avslag på søknaden vil personopplysningene bli slettet senest én måned etter at klagefristen utløper, eller senest én måned etter at en eventuell klage er ferdigbehandlet.
  • Reiseopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt, eller 365 dager etter at du har fremmet skriftlig reklamasjon til Østfold kollektivtrafikk om et forhold ved reisen din. Dette gjøres for å håndtere klageretten din til Transportklagenemnda.

 

Personvernkonsekvenser

I saker om spesialskyss behandles enkle helseopplysninger som legeerklæring, som bekrefter at man har rett til spesialskyss. Det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å ivareta ditt personvern. All kommunikasjon med helseopplysninger skjer over sikrede kanaler. Det er begrenset tilgang til opplysningene, og rutiner for hvordan behandlingen skal foregå følges jevnlig opp. I tillegg oppfordrer vi alle som sender inn personopplysninger om ikke å sende inn mer opplysninger om helse enn nødvendig for sakens opplysning. Personvernkonsekvensene for den registrerte vurderes derfor som akseptable.