Hva leter du etter?

Grunnskole

Skoleskyss i grunnskolen (1.–10. klasse)

Grunnskoleelever i Østfold har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport.

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Viken fylkeskommune har ansvar for skyss til elever i grunnskolen som får opplæring ved nærskolen. Kommunen har ansvar for skyss utover dette. 

Eleven har rett til fri skoleskyss dersom:

 du har mer enn 4 km gangavstand en vei mellom hjem og skole. For 1. klassinger er avstanden 2 km.

 du har en funksjonsnedsettelse for en kortere eller lengre periode, og har et dokumentert behov for skoleskyss – uavhengig av avstand til skolen.

 du har spesielt trafikkfarlig vei – uavhengig av avstand til skolen.

Se retningslinjene for skoleskyss i Opplæringsloven. 

 

Elevens bosted

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret.

Bor eleven to steder, har eleven krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende.

 

Automatisk beregning av skoleskyssen

Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole som avgjør om du har rett til skoleskyss. 

Dette beregnes automatisk, og du trenger ikke søke.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. 

Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan også ha rett til skoleskyss. Mener du at ditt barns skolevei er spesielt vanskelig eller farlig, kan du ta kontakt med skolen.

 

Om skoleskyssen

Vi tilbyr skyss mellom hjem og nærskolen til skolens vanlige start- og sluttider.

Du må regne med å gå til/fra nærmeste holdeplass/oppsamlingsplass hvis ikke avstanden er for stor. Om skyss skal tilbys kun til/fra nærmeste holdeplass/oppsamlingsplass eller hele strekningen mellom hjem og skole, må vurderes for hver enkelt elev.

Akseptabel gangavstand er satt inntil:

- 1,5 km for 1. årstrinn

- 2,5 km for 2.-7. årstrinn

- 3,0 km for 8.-10. årstrinn

 

Skysskort

Alle skysselever i grunnskolen får et elektronisk skysskort (busskort), som deles ut til elevene i løpet av de første skoledagene.

Skysskort til grunnskole og videregående skole i Østfold

Les mer om skysskortet her.

 

Refleksmerke for 1. klassingene

Alle førsteklassinger med oransje skolesekk, har tidligere reist gratis til og fra skolen i Østfold. De oransje skolesekkene deles ikke lenger ut, så derfor avvikles ordningen med gratis buss fra og med dette skoleåret.

Elever på 1. trinn med rett til gratis skoleskyss, får utdelt ett refleksmerke, og ikke et elektronisk skysskort. Refleksmerket må festes synlig på ranselen, slik at bussjåføren ser at eleven har gratis skoleskyss.

 Refleksmerke til 1. klassingene

 

Tilrettelagt skoleskyss

Elever som har en funksjonsnedsettelse, midlertidig sykdom eller skade tilbys tilrettelagt skyss til og fra skolen uavhengig av avstand. 

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent. Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

Elever som har behov for hjelp til klargjøring før eller etter skyss, må få dette av foresatte, skolen eller ansatte ved institusjon eller elevens bopel. Slik hjelp kan for eksempel være på- og avkledning eller hjelp i trapper, oppgang eller gårdsplass.

Foresatte må selv sørge for spesialutstyr til den enkelte elev i forbindelse med skoleskyssen. 

Vi behandler henvendelser om bruk av en eller noen få faste biler eller sjåfører positivt og imøtekommende, så lenge dette ikke får negative konsekvenser for driften for øvrig.

 

Begrensninger i skyssansvaret

Fylkeskommunens transportansvar er begrenset til å tilrettelegge for skyss mellom hjem og skole. Skyss til skolefritidsordningen, leksehjelp, fritidsaktiviteter, trening, støttekontakt eller lignende faller utenfor fylkeskommunens skyssansvar.

Den enkelte kommune har ansvar for å sørge for reisefølge og tilsyn dersom elever har behov for dette.

 

Spørsmål om skoleskyss

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ringe oss på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du har spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker. Du kan også sende en e-post til skoleskyss.okt@viken.no.

 

Klage på skoleskyss

Du kan klage på vedtaket dersom du har fått avslag på søknaden om skoleskyss. Klagen sendes til Østfold kollektivtrafikk, som tar en ny vurdering av søknaden. Dersom du ikke får medhold i klagen, blir den sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Se Østfold kollektivtrafikks postadresse.

  

Lover og retningslinjer for skoleskyss

Opplæringsloven regulerer retten til skoleskyss.

Se oppdatert lovtekst og nærmere tolkninger fra Utdanningsdirektoratet.

Fylkestinget vedtok i 2005 lokale retningslinjer som gjelder for Østfold. Retningslinjene er revidert i 2009 med mindre endringer⁄tillegg i 2010, 2013, 2016, 2017 og 2018.

Retningslinjer for skoleskyss i grunnskolene i Østfold ser du her.

Viken fylkeskommune har satt i gang et arbeid med samordning av skyssreglementene for de tre tidligere fylkene, og dette arbeidet kan medføre justeringer i retningslinjene for skoleskyss.