Grunnskole

Grunnskoleelever i Østfold har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport.

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Opplæringsloven gir deg rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 4 km gangavstand en vei mellom hjem og skole. For 1. klassinger er avstanden 2 km.
  • du har en funksjonsnedsettelse for en kortere eller lengre periode, og har et dokumentert behov for skoleskyss – uavhengig av avstand til skolen.
  • du har spesielt trafikkfarlig vei – uavhengig av avstand til skolen.

Se retningslinjene for skoleskyss i Opplæringsloven. 

 

Elevens bosted

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret.

Bor eleven to steder, har han⁄hun krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende.

 

Automatisk beregning av skoleskyssen

Retten til gratis skoleskyss avgjøres av hvor langt unna du bor skolen.

Dette beregnes automatisk, og du trenger ikke søke.

Ved spesielle behov kan du søke om unntak. Du må da ta kontakt med skolen.

 

Om skoleskyssen

Vi tilbyr skyss mellom hjem og nærskolen til skolens vanlige start- og sluttider.

Du må regne med å gå til nærmeste holdeplass hvis ikke avstanden er for stor.

Akseptabel gangavstand er satt inntil:

  • 1,5 km for 1. årstrinn
  • 2,5 km for 2.-7. årstrinn
  • 3,0 km for 8.-10. årstrinn

 

Skysskort

Alle skysselever i grunnskolen får tildelt et elektronisk skysskort som deles ut til elevene i løpet av de første skoledagene.

Unntaket er elever på 1. trinn, som reiser gratis.

 

Gratis for alle 1. klassinger!

Alle førsteklassinger med oransje skolesekk reiser gratis med buss i Østfold.

 

Har du ikke rett til gratis skyss?

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss, kan bruke skolekortet som et vanlig busskort og fylle på f.eks. periodebillett for ungdom eller reisepenger. Prisen vil være som vanlig, men du slipper kortkostnaden på 50 kroner.

Periodebillett Ungdom gjelder i hele Østfold for barn og ungdom under 20 år.

Pris 100 kroner for 7 dager og 300 kroner for 30 dager.

 

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen.

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

 

Begrensninger i skyssansvaret

Det gjøres oppmerksom på at fylkeskommunens transportansvar er begrenset til å tilrettelegge for skyss mellom hjem og skole. Skyss til skolefritidsordningen, leksehjelp, fritidsaktiviteter, trening, støttekontakt eller lignende faller utenfor fylkeskommunens skyssansvar.

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du trenger mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.). Du kan også sende en epost til skoleskyss.okt@viken.no.

  

Retningslinjer

Retningslinjer finner du her.

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter. Fylkestinget vedtok i 2005 lokale retningslinjer som gjelder for Østfold. Retningslinjene er revidert i 2009 med mindre endringer⁄tillegg i 2010, 2013, 2016, 2017 og 2018.


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2021