Videregående skole

Elever i videregående skole i Østfold kan få gratis skoleskyss hvis de bor langt fra skolen eller har spesielle behov for transport.

Elevene må selv søke om skoleskyss når de har fått beskjed om inntak til videregående opplæring.

Rutetabellene ser du her:

Greåker vgs

Kalnes vgs

Borg vgs

Tomb vgs

Tomb vgs

Frederik ll vgs

Risum vgs

Mysen vgs

Mysen og Askim vgs

Malakoff og Kirkeparken vgs 

 

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Opplæringslovens gir deg rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)
  • du har en funksjonsnedsettelse for en kortere eller lengre periode, og har et dokumentert behov for skoleskyss – uavhengig av avstand til skolen.
  • du er utplassert og utplasseringen er en obligatorisk del av undervisningen (forutsatt at du har mer enn 6 km mellom hjem og utplasseringssted).

Se kap.7 i Opplæringsloven, som omhandler skoleskyss.

 

Husk å søke om skoleskyss - hvert år

Alle elever som har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole, må selv søke om gratis skoleskyss.

Dette gjelder både elever som har skyss i dag og som skal fortsette som elever neste år, og elever som går på 10. trinn i grunnskolen som skal begynne på videregående skole.

For at din skoleskyss skal være klar til skolestart, må du søke når du vet hvilken skole du skal gå på. 

Søkeportalen beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand. Privat oppmåling godtas ikke.

Unntak:

  • Hvis du er utplassert som en obligatorisk del av undervisningen, eller du har en funksjonsnedsettelse for en kortere eller lengre periode, så skal du ikke søke.  I disse tilfellene vil skolen søke på dine vegne.
  • Du kan også søke om unntak fra 6 km–regelen ved spesielle behov. Du må da ta kontakt med skolen.

 

Elevens bosted

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret.

Bor eleven to steder, har han⁄hun krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende.

 

Om skoleskyssen

Østfold kollektivtrafikk tilbyr skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider med rimeligste rutegående, offentlige transportmiddel. Du må regne med en rimelig gangavstand mellom hjem og nærmeste holdeplass.

  

Har du ikke rett til gratis skyss?

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss, kan kjøpe billetter i ØstfoldBillett-appen. Du får også kjøpt busskort på bussen. 

Periodebillett for ungdom gjelder i hele Østfold for barn og ungdom under 20 år.

Prisen er 100 kroner for 7 dager og 300 kroner for 30 dager.

 

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen.

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

 

Skoleplass utenfor Østfold? 

Elever som har bostedsadresse i Østfold, men som skal gå på skole i et annet fylke, må benytte dette skjemaet ved søknad om skyss. 

Dette gjelder også elever som bor på institusjon. 

 

Begrensninger i skyssansvaret

Det gjøres oppmerksom på at fylkeskommunens transportansvar er begrenset til å tilrettelegge for skyss mellom hjem og skole. Skyss til fritidsaktiviteter, trening, støttekontakt eller lignende faller utenfor fylkeskommunens skyssansvar. Det kan tilrettelegges for skyss til avlastningshjem etter søknad vedlagt vedtak fra elevens hjemkommune.

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du trenger mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.). Du kan også sende en epost til skoleskyss.okt@viken.no.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for Østfold finner du her.

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter. I tillegg har Fylkestinget vedtatt lokale retningslinjer som gjelder for Østfold. 


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2021