Tilrettelagt skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for skyss til videregående opplæring og til elever i grunnskolen som får opplæring ved nærskolen. Kommunen har ansvar for skyss utover dette.

Her finner du skoleskyssbrosjyren for Østfold med informasjon om rettigheter, søknad, skolekort, klageadgang, kontaktinformasjon og mye mer.

 

Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss?

Elever med varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har rett til skyss mellom bosted og skole uavhengig av avstand.

Retten gjelder også til og fra skolefritidsordning (SFO) og i forbindelse med avlastning. 

 

Elevens bosted

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret. Bor eleven to steder, har han⁄hun krav på tilrettelagt skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende.

 

Søknad og helseattest/funksjonserklæring

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven. 

Vanlig behandlingstid er cirka en uke. Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler på tlf 69 12 54 70. Du kan også sende en epost til skoleskyss.okt@viken.no.

 

Buss eller minibuss/drosje

Skoleskyssen gjennomføres vanligvis med buss, men vil ved behov og etter særskilt søknad kunne foregå med minibuss eller drosje. Selv om ansvaret ligger hos fylkeskommunen eller kommunen, utføres selve kjøringen av private transportører etter nærmere avtaler.

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du trenger mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.). Du kan også sende en epost til skoleskyss.okt@viken.no.

 

Kontaktinformasjon til transportørene

Østfold fylkeskommune har avtaler med flere transportører om tilrettelagt skoleskyss. Her er en oversikt med kontaktinformasjon:

Halden Taxi (Halden og Aremark)

tlf 69 21 32 00 ¦ www.haldentaxi.no

 

Minibuss 24–7 (Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Askim, Eidsberg, Marker,Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg,Trøgstad)

tlf 95 95 20 10 ¦ www.mb24.no

 

Moss Taxi (Moss, Rygge og Våler)

tlf 06950 ¦ www.mosstaxi.no

 

Oslo Taxibuss (interne transporter i Askim og Hobøl)

tlf 93 00 14 16 ¦ www.oslotaxi.no

 

Østfold Taxitjenester (interne transporter i Trøgstad og Rakkestad)

tlf 02137 ¦ www.ostfoldtaxi.no

 

Transport mellom kommuner

Hvilke transportører som får transportoppdrag mellom kommunene vil være avhengig av avtaler og samkjøring. Kontakt oss for nærmere informasjon og avklaring.

 

Elever som ikke får undervisning ved sin nærskole

Enkelte kommuner har inngått egne avtaler om tilrettelagt skoleskyss for elever som ikke får undervisning ved sin nærskole. Dette gjelder kommunene Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Rygge, Aremark og Rømskog. Ta kontakt direkte med disse kommunene for informasjon om dette transporttilbudet. 


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2021