Ny avtale om Hvalersambandet og oppstart av mulighetsstudie

Østfold kollektivtrafikk har inngått en kortsiktig avtale (2+1 år) med Hvalersambandet AS om videre drift av båt- og fergesambandet på Hvaler fra 1. januar 2018.

Avtalen bygger på samme ruteplan og fartøy som i dag, men Østfold kollektivtrafikk overtar inntektsansvaret (priser, salgssystem, markedsføring og informasjon). Avtalen har en årlig verdi på om lag 14 mill kr.

Samferdselskomiteen vil behandle en sak om prisstruktur og prisnivå i november hvor vi foreslår en rekke endringer. Selskapet vil også ta i bruk billett- og betalingssystemet fra FARA.

Det er samtidig satt i gang et arbeid med en mulighetsstudie for driften av sambandet fra 2020. Selskapet MHTech AS (fra Moss) har fått oppdraget med å gjennomføre studien, som etter planen skal ferdigstilles i løper av januar neste år. Det legges opp til en bred medvirkningsprosess med brukere av tilbudet, innbyggere og næringsliv. Målet er å utarbeide en konkret kravspesifikasjon for fartøy i ny avtale. Det er særlig miljøkrav, fartøytype, infrastruktur og ruteplan som blir viktige tema.


Publisert 16. oktober 2017. Sist oppdatert 16. oktober 2017