Transporttjenesten

Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere* som på grunn av varig forflyttnings– eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Her finner du informasjonsbrosjyre om tilbudet.

Denne kan du også laste ned i pdf-format.

Informasjonsbrosjyre fra 1. januar 2018.

 

Viken fylkeskommune

Fra 1.1.2020 ble Østfold, Buskerud og Akershus slått sammen til Viken fylkeskommune. Det er vedtatt at eksisterende retningslinjer for TT-ordningen videreføres i en overgangsperiode frem til 31.12.2020. Viken fylkeskommune behandler forslaget om ny felles TT-forskrift for Viken i november. Les mer om forslaget og hva det vil bety for Østfold - Foreslår felles ordning for tilrettelagt transport (TT).

Det kan leses mer om dette her: TT-tjenesten i Viken.   

Utvidelse av TT-ordningen videreføres

Østfold er blant fylkene som får størst tilskudd når prøveordningen med utvidelse av Transporttjenesten for brukere med særlige behov videreføres i 2020.

Østfold kollektivtrafikk deltok i en statlig forsøksordning for utvidelse av Transporttjenesten (TT-ordningen) for brukere med særlige behov høsten 2016. Ordningen ga mange ekstra reiser for rullestolbrukere og blinde/svaksynte i hele Østfold. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 videreført ordningen og vil i første omgang prioritere de fylkene som har hatt dette tilbudet tidligere.

Østfold var en av fylkene som fikk mest midler til fordeling høsten 2016 og får derfor mulighetene til å videreføre det samme tilbudet utover i 2020. Støtten utgjør hele 13.000,- kroner til hver av de omlag 1085 TT-brukerne som omfattes av ordningen i Østfold. Støtten kommer i tillegg til de midlene som allerede benyttes til TT-ordningen i Østfold.

Målet med tildelingen er at flere reiser skal gi mulighet til et mer aktivt og sosialt liv. Tildelingen gjelder i første omgang fram til sommeren.

 

TT-ordningen er ment for fritidsreiser

Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport, og gjelder for reiser innenfor Østfold fylke.

 

Saksbehandling i kommunene

Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler og har kontakt med kommuner og brukere av tilbudet. 

Saksbehandling og godkjenning av brukere foregår i kommunene. Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varige rullestolbrukere som ikke trenger ny godkjenning.

 

Om ordningen

Beløpet tildeles 2 ganger pr år, i desember⁄januar og august⁄september.

Brukere som deler en hjemmel får tildelt ett felles kort med begge brukernes navn trykket på kortet.

Brukere som tiltrer ordningen utover i året, tildeles midler med 1⁄12 for hver måned som er igjen av tildelingsperioden.

 

Retningslinjer

Retningslinjene finner du her.

Oppdaterte retningslinjer fra 1. januar 2018 finner du her.

 

Statusrapport om TT-ordningen

Samferdselsdepartementet har de siste årene fått utarbeidet statusrapporter om TT–ordningen annethvert eller hvert tredje år. Her finner du rapporten for 2015.

 

Spørsmål

For praktiske spørsmål og spørsmål om tildelt beløp og restbeløp, må du ta kontakt med Rogaland Taxi på tlf 51 90 90 01.

For andre spørsmål, ta gjerne kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70.

 

* Med innbygger menes at man må ha folkeregistrert adresse i kommunen man søker TT-kort.


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 27. oktober 2020